Privātuma politika

Operators un viņa kontaktinformācija

Personas datu apstrādes operators ir SIA StepAhead.

Jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi un privātuma politiku, varat sazināties ar mums: info@stepahead.lv.

Dokumenta darbības joma

Personas dati ir informācija, kas jūs identificē:

 • vārds, uzvārds
 • tālruņa numurs
 • e-pasta adrese

Mēs varam arī apkopot šādu informāciju:

 • darba vieta
 • ieņēmumi, konta informācija
 • saņemtos vai plānotos saņemt pakalpojumus
 • telefona un elektronisko sakaru informācija
 • cita informācija

Lai nodrošinātu personas datu konfidencialitāti un aizsardzību, tiek piemērota privātuma politika:

 • fiziskas personas - klienti, viesi un citi pakalpojumu saņēmēji (ieskaitot potenciālos, bijušos un esošos), kā arī trešās personas, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu privātpersonai (klientam, lietotājam) saņem vai pārsūta jebkādu informāciju SIA StepAhead (t.sk. kontaktpersonas, maksātāji utt.);
 • mājas lapas apmeklētāji internetā, kuru atbalsta SIA StepAhead (turpmāk - Klienti).

Biznesa plānošanai un analītikai:

 • statistika un biznesa analīze;
 • plānošana un grāmatvedība;
 • efektivitātes mērīšanai;
 • datu kvalitātes nodrošināšana;
 • tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; – atskaišu sagatavošanai;
 • tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; – atskaišu sagatavošanai;
 • riska vadības aktivitāšu ietvaros.

SIA StepAhead rūpējas par klientu personas datu konfidencialitāti un aizsardzību, respektē klientu tiesības tos likumīgi apstrādāt saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem - Latvijas Republikas likumiem un pakārtotajiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisko personu aizsardzību. attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk - Regula) un citiem piemērojamiem tiesību aktiem konfidencialitātes un datu apstrādes jomā.

Konfidencialitātes politika attiecas uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādu formu un / vai vidi Klients sniedz personas datus (SIA StepAhead vietnē internetā, papīra formātā vai elektroniski) un kurās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tas tiek apstrādāts.

Personas datu apstrādes mērķis

SIA StepAhead apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

Sniegt šādus pakalpojumus:

 • klienta identifikācija;
 • pakalpojuma nodrošināšana / uzturēšana;
 • esošo pakalpojumu uzlabošana un jaunu pakalpojumu attīstīšana;
 • pakalpojumu reklamēšana un izplatīšana, vai komerciāliem nolūkiem;
 • klientu apkalpošana;
 • sūdzību / pretenziju izskatīšana un izskatīšana;
 • klientu noturēšana, paaugstināta lojalitāte, apmierinātības izmaiņas;
 • rēķinu administrēšana;
 • parādu atdošana un piedziņa;
 • mājas lapu uzturēšana un uzlabošana.

Biznesa plānošanai un analītikai:

 • statistika un biznesa analīze;
 • plānošana un grāmatvedība;
 • veiktspējas mērīšana;
 • datu kvalitātes nodrošināšana;
 • tirgus izpēte un sabiedriskā doma;
 • atskaišu sagatavošana;
 • klientu aptauju veikšana;
 • riska pārvaldība aktīvu darbību ietvaros;
 • informācijas sniegšana valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem gadījumos un apjomos, kas noteikti ar ārējiem normatīvajiem aktiem.

Citiem īpašiem mērķiem, par kuriem klients tiek informēts brīdī, kad viņš nodod attiecīgos datus SIA StepAhead.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats

SIA StepAhead apstrādā Klienta personas datus, pamatojoties uz šādiem juridiskiem pamatiem:

 • noslēgt un izpildīt līgumu;
 • noteikumu ieviešanai;
 • ar klienta piekrišanu - ar datu subjekta piekrišanu;
 • likumīgās interesēs - lai realizētu SIA StepAhead leģitīmās (likumīgās) intereses, kas izriet no pastāvošajām savstarpējām saistībām starp SIA StepAhead un Klientu vai likumu.

SIA StepAhead likumīgās (likumīgās) intereses ir:

 • komerciālas darbības;
 • klienta identitātes pārbaude pirms līguma noslēgšanas;
 • līgumsaistību izpilde;
 • nepamatotu finansiālo risku novēršana viņu uzņēmējdarbībai;
 • saglabājot lietojumprogrammu un Klienta lietojumprogrammu pakalpojumu sniegšanai, citas lietojumprogrammas un lietojumprogrammas, to piezīmes, ieskaitot izteikts mutiski, pa tālruni, pa e-pastu, mājas lapā utt .;
 • aktivitāšu analīze, lai uzlabotu SIA StepAhead mājas lapu;
 • veikt pasākumus Klientu noturēšanai;
 • datu bāzes segmentēšana, lai nodrošinātu efektīvākus pakalpojumus;
 • pakalpojumu projektēšana un izstrāde;
 • reklamēt savus pakalpojumus ar komerciālām reklāmām;
 • informēšana par līguma izpildes gaitu un par notikumiem, kas nepieciešami līguma izpildei;
 • klientu aptauju veikšana par pakalpojumiem un viņu pieredzi to izmantošanā;
 • krāpšanas novēršana;
 • Korporatīvās pārvaldības, grāmatvedības un finanšu un uzņēmējdarbības analītikas nodrošināšana;
 • pakalpojumu sniegšanas efektivitāte;
 • efektīvu uzņēmuma vadības procesu nodrošināšana;
 • pakalpojumu sniegšanas efektivitātes nodrošināšana;
 • pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana un uzlabošana;
 • maksājumu administrēšana;
 • Neapmaksātu maksājumu administrēšana;
 • apelācija valsts pārvaldes iestādēs un operatīvās darbībās, kā arī tiesā, lai aizsargātu to likumīgās intereses;
 • sabiedrības informēšana par viņu darbu;
 • personas datu apstrāde.

Personas datu apstrāde

SIA StepAhead apstrādā klientu datus, izmantojot moderno tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā esošos konfidencialitātes riskus un organizatoriskos, finanšu un tehniskos resursus, kas ir saprātīgi pieejami SIA StepAhead.

Personas datu saņēmēju kategorijas

SIA StepAhead neizpauž trešajām personām klienta personas datus vai citu informāciju, kas iegūta pakalpojumu sniegšanas laikā un līguma darbības laikā, izņemot:

 • ja dati būtu jānodod attiecīgajai trešajai personai noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu jebkādas darbības, kas nepieciešamas līguma izpildei vai ar likumu deleģētai funkcijai (piemēram, banku norēķinu ietvaros);
 • saskaņā ar skaidru un nepārprotamu Klienta piekrišanu;
 • ārējo normatīvo aktu noteiktajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma ārējo normatīvo aktu noteiktajā veidā un apjomā;
 • ārējo normatīvo aktu noteiktajos gadījumos, kā arī, lai aizsargātu SIA StepAhead likumīgās intereses, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valdības aģentūrās pret personu, kura ir ietekmējusi šīs SIA StepAhead likumīgās intereses.

Personas datu glabāšanas līgums

SIA StepAhead glabā un apstrādā klienta personas datus, ja pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ar Klientu noslēgtais līgums ir spēkā;
 • savukārt SIA StepAhead vai Klients ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var izmantot savas likumīgās intereses (piemēram, iesniegt sūdzības vai iesniegt tiesas prāvas vai veikt tiesvedību);
 • kamēr vienai no pusēm ir juridisks pienākums glabāt datus;
 • kamēr Klienta piekrišana attiecīgo personas datu apstrādei ir derīga, ja vien datu apstrādei nav cita juridiska pamata.

Kad beidzas iepriekš minētie apstākļi, klienta personas dati tiek anulēti.


Attiecības ar klientiem

SIA StepAhead sazinās ar Klientu, izmantojot Klienta sniegto kontaktinformāciju (tālruņa numurs, e-pasta adrese, pasta adrese). SIA StepAhead sazinās ar Klientu, pamatojoties uz līgumu (piemēram, vienojoties par darba pabeigšanas laiku, informāciju par kontiem, pakalpojumu izmaiņām utt.).

SIA StepAhead sazinās ar Klientu, pamatojoties uz līgumu (piemēram, vienojoties par darba pabeigšanas laiku, informāciju par kontiem, pakalpojumu izmaiņām utt.).

Mēs izmantojam sīkfailus. Vairāk informācijas. Labi
x